• 1390

  فراگیری سنتور در محضر استاد شناسا

  1390

 • 1391

  نوازندگی سنتور کنسرت مخالف سه گاه شیراز

  1391

 • 1392

  تکنوازی سنتور آقای علیرضا رمضانی

  1392

 • 1392

  اجرای موسیقی محلی در شبکه سیمای کردستان

  1392